top of page

ליווי ופיתוח מנהלים

הצמיחה בציר הניהול כרוכה באתגרים מרובים ודורשת ממי שבוחרים בה התבוננות ולמידה.

במרחב הייעוצי מתקיימת עבודה משותפת בתנאי אמון ודיסקרטיות ומטרתה לסייע למנהלים להתמודד עם שלל האתגרים שלפתחם. זאת בהתאם לצרכים, לדילמות ולשאלות שמעסיקות אותם, בין אם סביב כניסה לתפקיד ובין אם במהלכו.

עבודה אישית ומעמיקה הנוגעת בשאלות של זהות ניהולית, חותרת להבין את מקורות הדרייב לניהול ומסמנת עוצמות מרכזיות לצד פערים וחסמים מאפשרת למנהלים לממש את אחריותם הניהולית באפקטיביות מרבית ולמקסם את הפוטנציאל הטמון בהם,

לטובת הארגון בו הם פועלים ולרווחתם וסיפוקם האישי.

Original5_edited_edited_edited_edited_edited.png
bottom of page